Algemene voorwaarden webapp SCHOOLSMS

1. Algemeen

1.1. Elke overeenkomst met SCHOOLSMS wordt uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Bijgevolg, indien een klant wenst gebruik te maken van de diensten van SCHOOLSMS, dan betekent dit dat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst. Ze worden afgesloten tussen enerzijds, SCHOOLSMS, met maatschappelijke zetel te Blankenberge, met ondernemingsnummer BE 0525.722.578 en anderzijds de klant die wenst in te gaan op de dienstverlening van de webapp SCHOOLSMS , via ondertekening van de offerte of op enige andere manier.

1.2. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet goedgekeurd worden door een schriftelijk en voorgaand akkoord vanwege SCHOOLSMS. Deze voorwaarden primeren op alle bedingen vermeld in de documenten van de klant.

1.3. SCHOOLSMS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze zullen van toepassing zijn op elke dienst die door SCHOOLSMS wordt geleverd ná de mededeling van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de klant.

2. Overeenkomst

2.1. SCHOOLSMS geeft aan de Klant bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt niet exclusieve en tijdelijke gebruiksrechten op haar webapp SCHOOLSMS maakt daarbij gebruik van een extern netwerk en externe telecommunicatieverbindingen.

2.2. De klant gebruikt de webapp SCHOOLSMS via het internet

2.3. De diensten van SCHOOLSMS worden omschreven in haar offerte, de Klant heeft de mogelijkheid om akkoord te gaan met de offerte.


De sommatie van het aantal actuele leerlingen van de instelling met hetzelfde instellingsnummer, en voor welke vestigingen een overeenkomst wordt gesloten en welke op datum van ondertekening ( dd/mm ) van de overeenkomst in de databank van Informat voor het lopende schooljaar zich bevindingen bepaalt de kostprijs per leerling.
Bij de jaarlijkse verlenging van de overeenkomst wordt deze zelfde datum van ondertekening gehanteerd ( dd/mm ) om het leerlingenaantal te bepalen van de overeenkomst voor het komende jaar.

De Klant bepaalt zelf welke vestigingen vallen onder de overeenkomst en dus ook onder de sommatie van het aantal leerlingen.

Samengevat:
Eén overeenkomst per instellingsnummer of één overeenkomst per vestiging (vallend onder eenzelfde instellingsnummer) of één overeenkomst voor verschillende vestigingen (allen vallend onder hetzelfde instellingsnummer).

2.4. De Klant erkent door SCHOOLSMS voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden in het gebruik van de webapp SCHOOLSMS en heeft de mogelijkheid gekregen om een tijdelijke toegang te krijgen tot een demo database met een persoonlijke login en wachtwoord. De Klant gaat akkoord om de webapp SCHOOLSMS  enkel te gebruiken voor zijn eigen intern gebruik. Geen gebruik is toegestaan voor derden.

2.5. Geen enkele overeenkomst met SCHOOLSMS brengt een overdracht mee met betrekking tot enige intellectuele eigendom van SCHOOLSMS. SCHOOLSMS blijft de enige exclusieve eigenaar van de webapp SCHOOLSMS.

2.6. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de input van de gegevens in het programma.

2.7. De Klant is akkoord dat SCHOOLSMS toegang heeft tot de database van de klant om eventueel gevraagde support diensten te verlenen om SCHOOLSMS toe te laten haar programmatuur aan te passen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen SCHOOLSMS en de klant komt via aanvaarding van de offerte tot stand. Dit gebeurt door ondertekening van het bestelformulier, welke dan aan SCHOOLSMS bezorgd wordt. De startdatum van de overeenkomst wordt als volgt bepaald: de dag waarop SchoolSMS de activatielink bezorgd aan de beheerder van instelling is de startdatum van de overeenkomst en ook de jaarlijkse mogelijke vervaldag.

4. Prijs

4.1. De prijzen voor de dienstverlening van SCHOOLSMS zijn aangegeven in de offerte. De prijzen zijn jaarlijks verschuldigd en alle prijzen zijn aangegeven in Euro, exclusief BTW. Andere dienstverlening dan deze expliciet vermeld in de offerte zijn standaard niet inbegrepen. Indien de klant wenst beroep te doen op SCHOOLSMS voor extra diensten zal een afzonderlijke offerte kunnen worden aangevraagd.

4.2. Indien ten gevolge van elementen waaraan SCHOOLSMS vreemd is, zoals bv. haar vaste of variabele kosten die op de vaststelling van de prijs ingrijpen, zouden wijzigen, zal een prijsherziening kunnen doorgevoerd worden.

5. Betaling

5.1. De Klant erkent en gaat akkoord met de door SCHOOLSMS gekozen elektronische facturatie tenzij als dit in het bestelformulier anders aangeduid werd.

5.2. Tenzij anders bepaalt op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar bij ontvangst, zonder korting en zonder dat er compensatie kan worden ingeroepen.

5.3. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt alle andere facturen, vervallen of niet, van rechtswege onmiddellijk invorderbaar. SCHOOLSMS heeft het recht om op elk ogenblik betalingsgaranties te eisen.

5.4. Bij niet-betaling binnen de 7 dagen na de vervaldatum, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest aan een jaarlijkse interestvoet van 8% te rekenen vanaf de vervaldatum, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100 Euro, voor administratieve kosten.

5.5. Bij gebreke aan tijdige betaling en na het versturen van 1 herinnering, zal SCHOOLSMS het recht hebben om de dienstverlening te schorsen. Na een tweede herinneringsbrief en indien de facturen meer dan 2 maanden na de vervaldatum onbetaald blijven is het SCHOOLSMS toegestaan om alle toegang tot de webapp SCHOOLSMS af te sluiten.

5.6. Bij insolvabiliteit van de Klant zal SCHOOLSMS het recht hebben de overeenkomst te ontbinden conform art. 10.1.

5.7. Alle directe of indirecte kosten voortvloeiend uit de niet-naleving van de betalingstermijn zullen ten laste van de klant zijn.

5.8. SCHOOLSMS kan altijd weigeren één of meer nieuwe bestellingen te aanvaarden wanneer de klant één van zijn verbintenissen ten aanzien van SCHOOLSMS (bijvoorbeeld, zijn betalingsverplichting) niet nakomt, ongeacht de aard ervan.

6. Duurtijd

6.1. De looptijd van de overeenkomst bedraagt één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor de opeenvolgende periode van één jaar, behoudens schriftelijke opzeg per aangetekend schrijven ten minste 2 maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De Klant blijft steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging.

 

7. Ongeoorloofd gebruik

7.1. Het juiste gebruik en de daaraan verbonden goede resultaten zijn door SCHOOLSMS niet controleerbaar. SCHOOLSMS zal dan ook in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade. De betreffende webapp SCHOOLSMS (waarvan SCHOOLSMS eigenaar is, en waarvan SCHOOLSMS alle auteursrechten en nevenrechten bezit), wordt in een webapplicatie ter beschikking gesteld van de klant. Deze laatste verwerft een gebruiksrecht, dewelke hem het recht verschaft om met de geleverde webapp SCHOOLSMS te werken. Het dupliceren (kopiëren enz.) is in geen enkel geval toegestaan. Wordt de klant toch schuldig bevonden aan deze praktijken (met of zonder medeweten), dan zal hij aan SCHOOLSMS een schadevergoeding betalen die overeenstemt met de oorspronkelijk door SCHOOLSMS aangerekende prijs verhoogd met 20% per jaar, omgerekend per maand, tot op de datum van de inbreuk. Tevens heeft SCHOOLSMS dan het recht om de overeenkomst direct te verbreken zonder enige vergoeding harentwege en kan de betreffende klant definitief uit haar klantenbestand schrappen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. SCHOOLSMS geeft de klant tijdelijke gebruiksrechten voor haar webapp SCHOOLSMS en de klant maakt daarbij gebruik van een extern netwerk en externe telecommunicatieverbindingen.

8.2. SCHOOLSMS kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor werkelijk en bewezen voorzienbare schade die rechtstreeks veroorzaakt is door het niet of gebrekkig uitvoeren van haar contractuele verplichtingen. De claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, zal in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de Klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de geleverde diensten over een periode van 1 jaar die het voorval van de claim voorafgaat. SCHOOLSMS kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals bedrijfsschade, omzetverlies, winstderving, goodwill schade, verlies van data verlies van reputatie en verlies van klanten welke uitdrukkelijk wordt uitgesloten. SCHOOLSMS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen het netwerk van haar website hosting als buiten dit netwerk. De Klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik van het product, de dienst of de software.

9. Overmacht

9.1. De uitvoering van de dienstverlening wordt verlengd met de periodeduur gedurende dat SCHOOLSMS door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, dit met een minimum duur van verhindering van één maand. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de controle van SCHOOLSMS ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van SCHOOLSMS valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt en op wie zij zich beroept.

9.2. Indien door overmacht de dienstverlening meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel SCHOOLSMS als de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen, zonder dat de klant evenwel aanspraak kan maken op enige vergoeding. SCHOOLSMS heeft niettemin recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

10. Ontbinding

10.1. SCHOOLSMS kan bij aangetekend schrijven een einde stellen aan deze overeenkomst met onmiddellijk uitwerking in de volgende gevallen:

  • In geval van faillissement, in vereffeningstelling, uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie in het kader van WCO (wet op de continuïteit van de onderneming) van de Klant
  • Ingeval van uitvoerend beslag ten laste van de Klant of van een procedure pandbeslag, of in geval van opzeg van de kredieten
  • Ingeval de Klant insolvabel is of niet meer voldoet aan zijn betalingsverplichtingen

10.2. De Klant zal bij het ontbinding het recht hebben om over zijn gegevens te beschikken welke hij voor de uitvoering van de webapp SCHOOLSMS gebruikte.

11. Splitsbaarheid

11.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zou nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Brugge zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen partijen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn. SCHOOLSMS behoudt zich niettemin het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank indien zij dit opportuun acht.

13. Privacy

13.1. SCHOOLSMS verbindt zich ertoe de leerlingengegevens die , door het gebruik van de webapp SCHOOLSMS, verkregen zijn niet te gebruiken voor directe marketingdoeleinden of enige andere doeleinden, doch enkel voor de juiste functionaliteit van de webapp SCHOOLSMS.

13.2. SCHOOLSMS maakt als platform gebruik van verscheidene geïntegreerde functionaliteiten en hulpmiddelen die aangeleverd worden door derde partijen. Aangezien deze derde partijen ook een verwerking van persoonsgegevens verrichten verwijzen wij u graag door naar het privacybeleid van deze partijen. Deze feitelijke verwerkers werden op uiterst zorgvuldige wijze geselecteerd en bieden voldoende waarborgen met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking.

De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. SCHOOLSMS beschikt niet over dezelfde expertise en specialiteit. SCHOOLSMS draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen.

De onderstaand aangehaalde voorbeelden geven een duidelijk beeld weer van de belangrijkste feitelijke verwerkers. De opsomming is op geen wijze limitatief en kan in de toekomst wijzigingen ondergaan. Het is sowieso de verantwoordelijkheid van de klant om op regelmatige basiskennis te nemen van de Privacy Verklaringen van die partijen waar zichtbaar gebruik van wordt gemaakt.

 

Product

Onderneming

Privacybeleid

Informat

Informat en Plantyn

https://www.informat.be/privacy/

Smartschool Smartbit bvba https://www.smartschool.be/privacybeleid/